องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ เลขที่ 159 หมู่ที่ 4 ตำบล น้ำดำ อำเภอ ทุ่งยางแดง ปัตตานี 94140 :: www.namdam.go.th ::
  • วิสัยทัศน์

    “ตำบลน้ำดำสะอาด น่าอยู่ หมู่บ้านเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีกินดี ครอบคลุมด้านโครงสร้างพื้นฐาน "

นายสอบรี เปาะซู

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ

061-175-4949

นางสาวรติกาญจน์ แต่งเอี่ยม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ

081-326-1698

ข่าวสารชาวอบต. น้ำดำ

กิจกรรมชาวอบต. น้ำดำ

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

NamDam Jaya
5 สิงหาคม 2566

พี่น้อง อบต. น้ำดำ เราดูแล

0
หมู่
0
ประชากร
0
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
แบนเนอร์ สำคัญ