องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ

เลขที่ 159 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
โทรศัพท์ : 073-489-168 โทรสาร : 073-489-229
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_06940602@dla.go.th